11 Jan 2020: Many Students were Awarded in Shikhar Pratibha Protsahan Pariksha 2019 in Gaya